Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

neressia
0190 cfb4 500
Reposted fromobarzana obarzana
neressia
0242 f7bd
Reposted fromursa-major ursa-major
neressia
0245 b323
Reposted fromursa-major ursa-major
neressia
0258 b7e3
Reposted fromursa-major ursa-major
neressia
0359 9a0e
Reposted fromursa-major ursa-major
neressia
0377 67a8
Reposted fromursa-major ursa-major
neressia
0442 abd0
Reposted fromursa-major ursa-major

March 19 2018

neressia
Take these memories that are haunting me
— Papa Roach
Reposted frommefir mefir
neressia
neressia
neressia
I count my demons as they dance around my bed I feel them breathing down my neck, it never ends 
— Papa Roach
Reposted frommefir mefir
neressia
Każdy rok życia ma jakiś plan szczęścia i jakąś sprawę przegraną.
— Debora Vogel, Akacje kwitną
Reposted fromalavandula alavandula
neressia
Reposted fromshakeme shakeme
neressia
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj. Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estes
Reposted fromumieralam umieralam
neressia
5468 88d6 500
Reposted fromprzegrany przegrany
neressia
5506 d2b9
my Wroclove
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou
neressia
neressia
neressia
5598 a7a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
neressia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl